Art Galleries > Pencil sketches mounted > Lixouri, Kefalonia
Lixouri, Kefalonia

Ref: 1053